Photograph Hajime Kato, yixtape, Naoshi Hatori, Haru